MAJETKOVÉ SMLOUVY MANŽELŮ A SNOUBENCŮ

Sepíšeme vám majetkové smlouvy manželů nebo snoubenců o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, případně o sjednání režimu oddělených jmění, které musí být sepsány povinně formou notářského zápisu. Poskytneme vám informace o výhodách, nevýhodách a všech možnostech řešení majetkových vztahů manželů nebo snoubenců.

Do společného jmění manželů patří majetek, který získali manželé společně nebo některý z nich během doby trvání manželství. Společné jmění manželů tvoří majetek i závazky.

Do společného jmění nepatří majetek získaný:

  • dědictvím
  • darem
  • restitucí
  • majetek sloužící osobní potřebě jednoho z manželů
  • majetek nabytý jedním z manželů za jiný majetek, který patřil pouze do jeho výlučného vlastnictví

Novinkou právní úpravy je možnost založit smlouvu do Seznamu listin o majetkovém manželském režimu. Pokud je smlouva do tohoto Seznamu uložena, nastávají účinky vůči třetím stranám, není nutné prokazovat, že o smlouvě věděli. Věřitelé mají možnost (a povinnost) do tohoto seznamu nahlížet.

Co si přinést s sebou

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • oddací list/termín sňatku
  • doklady o majetku, který má být předmětem úpravy

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, zpravidla obvyklá /tržní/ cena majetku, která bude předmětem smlouvy. Pokud nelze tarifní hodnotu určit /např. u předmanželských smluv/, je cena za notářský zápis ve výši 3.000,- Kč.

Příklad cen:

Tarifní hodnota 500 000,- Kč >1 000 000,- Kč 3 000 000,- Kč
Odměna za sepis smlouvy o SJM 3 400,- Kč 4 900,- Kč> 7 800,- Kč>

Za zápis do Evidence listin o majetkovém manželském režimu /povinný/ je cena 200,- Kč.

Za zápis do Seznamu listin o majetkovém manželském režimu /dobrovolný/ je cena 300,- Kč.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis návrhu na katastrální úřad /pokud se smlouva týká nemovitostí/, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, kolkovou známku /nyní v hodnotě 2.000,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.