PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI NEBO DRUŽSTVA – FÚZE A JINÉ

Naše notářská kancelář sepisuje veškeré listiny související s přeměnou obchodní společnosti nebo družstva dle zákona č. 125/2008 Sb.

Zpracujeme vám nejen potřebný notářský zápis, ale vyhotovujeme také projekt přeměny, zajišťujeme potřebná zveřejnění v Obchodním věstníku, sepisujeme další potřebné listiny k tomuto návrhu. Také provedeme přímý zápis do obchodního rejstříku.

Při záměru přeměny společnosti laskavě včas kontaktujte naši kancelář k dohodnutí příslušného postupu, neboť se jedná o dlouhodobější proces, který vyžaduje delší přípravu. Notářka vám při osobní bezplatné konzultaci sdělí harmonogram postupu a ceny za služby.

Družstvo

Založení družstva

Na základě naší účasti na ustavující schůzi družstva Vám sepíšeme:

1.notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva

2.notářský zápis osvědčující schválení stanov tohoto družstva

Sepíšeme další listiny potřebné k návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku.

Provedeme vám přímý zápis nového družstva do obchodního rejstříku – zápisy nyní mohou provádět přímo notáři, je prakticky možné vše zvládnout v jeden den.

Co si přinést s sebou

 • údaje o budoucí firmě – názvu družstva
 • údaje o budoucím sídlu družstva
 • údaje o budoucím předmětu podnikání – doporučujeme předem konzultovat s živnostenským úřadem
 • údaje o počtu členů představenstva nebo o předsedovi družstva a jejich nacionále
 • údaje o výši zapisovaného základního kapitálu a výši členského vkladu
 • seznam budoucích členů družstva
 • návrh stanov budoucího družstva – máme k dispozici dokument, který upravíme pro vaše potřeby
 • pozvánka na ustavující schůzi družstva – můžeme pomoci sestavit

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, u založení družstva je to výše zapisovaného základního kapitálu.

Příklad cen:

Výše zapisovaného zákl. kapitálu 50 000,- Kč 100 000,- Kč 500 000,- Kč
Zápis o založení družstva 4 000,- Kč 4 000,- Kč 8 500,- Kč
Zápis o schválení stanov 4 000,- Kč 4 000,- Kč 3 000,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis potřebných souvisejících listin /čestná prohlášení, písemné souhlasy, prohlášení správce vkladu aj./, přímý zápis do obchodního rejstříku /1.300,- Kč/ kolkovou známku /při přímém zápisu notářem v hodnotě 2.700,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.

Změny v družstvu

Zajistíme vám komplexní právní servis související se změnou zápisu údajů v obchodním rejstříku u vašeho družstva.

Některé tyto změny vyžadují notářský zápis, a to například:

 • změna názvu
 • změna sídla /ne vždy/
 • změna předmětu podnikání
 • změna člena představenstva/ne vždy/
 • změna počtu členů představenstva
 • zvýšení/snížení základního kapitálu
 • jiné změny stanov družstva
 • vstup do likvidace a jmenování likvidátora

Pokud to zákon umožňuje, provedeme Vám přímý zápis do obchodního rejstříku, nebo sepíšeme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Zhotovíme další listiny, které tvoří přílohy návrhu na zápis změn v družstvu do obchodního rejstříku (čestné prohlášení statutárního orgánu, souhlas se zápisem, souhlas se sídlem, atd.).

Není-li možný přímý zápis, zastoupíme vás v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku – po sepisu notářského zápisu a doložení potřebných listin zajistíme doručení všeho na obchodní rejstřík a vy se po zápise pouze dostavíte pro nový výpis vašeho družstva.

Co si přinést s sebou

 • výpis z obchodního rejstříku – vyhotoví notářka
 • poslední znění zakladatelského dokumentu – stanov
 • návrh požadovaných změn /nová firma, nové sídlo, údaje nových osob/

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, u většiny změn tarifní hodnotu tzv. nelze určit. Pokud se jedná o změny základního kapitálu, pak je tarifní hodnota částka, o kterou se zvyšuje/snižuje základní kapitál. Pokud družstvo vstupuje do likvidace, pak je tarifní hodnota výše základního kapitálu.

Příklad cen:

Tarifní hodnota nelze určit 1 000 000,- Kč 3 000 000,- Kč
Rozhodnutí členské schůze družstva 4 000,- Kč 12 500,- Kč 20 500,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis potřebných souvisejících listin / čestné prohlášení člena představenstva, souhlas se zápisem, souhlas se sídlem aj./, přímý zápis do obchodního rejstříku, sepis návrhu na obchodní rejstřík, zastoupení v řízení před obchodním rejstříkem, kolkovou známku /při zápisu soudem 2.000,- Kč, při přímém zápisu notářem 1.000,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.