ZMĚNY V DRUŽSTVU

Zajistíme vám komplexní právní servis související se změnou zápisu údajů v obchodním rejstříku u vašeho družstva.

Některé tyto změny vyžadují notářský zápis, a to například:

 • změna názvu
 • změna sídla /ne vždy/
 • změna předmětu podnikání
 • změna člena představenstva/ne vždy/
 • změna počtu členů představenstva
 • zvýšení/snížení základního kapitálu
 • jiné změny stanov družstva
 • vstup do likvidace a jmenování likvidátora

Pokud to zákon umožňuje, provedeme Vám přímý zápis do obchodního rejstříku, nebo sepíšeme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Zhotovíme další listiny, které tvoří přílohy návrhu na zápis změn v družstvu do obchodního rejstříku (čestné prohlášení statutárního orgánu, souhlas se zápisem, souhlas se sídlem, atd.).

Není-li možný přímý zápis, zastoupíme vás v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku – po sepisu notářského zápisu a doložení potřebných listin zajistíme doručení všeho na obchodní rejstřík a vy se po zápise pouze dostavíte pro nový výpis vašeho družstva.

Co si přinést s sebou

 • výpis z obchodního rejstříku – vyhotoví notářka
 • poslední znění zakladatelského dokumentu – stanov
 • návrh požadovaných změn /nová firma, nové sídlo, údaje nových osob/

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, u většiny změn tarifní hodnotu tzv. nelze určit. Pokud se jedná o změny základního kapitálu, pak je tarifní hodnota částka, o kterou se zvyšuje/snižuje základní kapitál. Pokud družstvo vstupuje do likvidace, pak je tarifní hodnota výše základního kapitálu.

Příklad cen:

Tarifní hodnota nelze určit 1 000 000,- Kč 3 000 000,- Kč
Rozhodnutí členské schůze družstva 4 000,- Kč 12 500,- Kč 20 500,- Kč

Uvedené ceny nezahrnují další služby – sepis potřebných souvisejících listin / čestné prohlášení člena představenstva, souhlas se zápisem, souhlas se sídlem aj./, přímý zápis do obchodního rejstříku, sepis návrhu na obchodní rejstřík, zastoupení v řízení před obchodním rejstříkem, kolkovou známku /při zápisu soudem 2.000,- Kč, při přímém zápisu notářem 1.000,- Kč/ apod. O konečné ceně za notářské služby se laskavě informujte v kanceláři.

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.