OVĚŘOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ

Ověřování podpisů a listin

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vždy je nutné předložit originál listiny, či úředně ověřený opis, úředně ověřenou kopii listiny, podle které požadujete ověřit opis listiny či kopii listiny. Některé listiny ověřit nelze, jsou jimi např. průkazy /občanský průkaz, pas, řidičský průkaz/, akcie, cenné papíry, směnky, geometrické plány, katastrální mapy, listiny obsahující škrty apod.

Cena za ověření je 30,- Kč/1 strana + 21 % DPH.

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Notářka ověřuje, že fyzická osoba se před ním v jeho přítomnosti na listině vlastnoručně podepsala, nebo podpis, který už na listině je, před ním uznala za vlastní.

Listina je originální ucelený písemný dokument, do kterého nelze dodatečně doplňovat jakékoliv údaje.

Cena za ověření je 30,- Kč/1 podpis + 21 % DPH.

Osvědčování

Notářka na žádost osvědčuje skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv, nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky.

Notářka vám sepíše osvědčení:

  • o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo,
  • o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva,
  • o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob,
  • o tom, že je někdo naživu,
  • o jiných skutkových dějích a stavu věcí /např. stav webových stránek/,
  • o prohlášení /např. pro potřeby katastrálního úřadu/,
  • o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti a podle nařízení Rady o evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení,
  • o splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku.

Pro informace ohledně potřebných dokumentů k sepisu těchto osvědčení a o ceně za osvědčení prosím kontaktujte naši kancelář.