NOTÁŘSKÝ ZÁPIS JAKO PODKLAD PRO EXEKUCI

Dohoda se svolením k vykonatelnosti

Pokud půjčujete někomu peníze, zajděte pro vlastní ochranu jejich návratnosti za notářem. Jím sepsaný notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti slouží jako přímý exekuční titul pro případ, že by půjčka nebyla řádně a včas splacena. Na základě tohoto notářského zápisu lze přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. Vyhnete se tak zdlouhavému a zbytečně nákladnému soudnímu sporu.

Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne, a také v případech kdy je již vzniklá pohledávka již splatná a věřitel je ochoten poskytnou dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

Co si přinést s sebou

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • údaje o dlužníkovi – jméno, r.č., bydliště
  • listinu, na základě které vznikl dlužníkovi závazek plnit, tzv. právní důvod – smlouva o zápůjčce, úvěru, uznání dluhu, faktury za předané zboží aj.
  • dohodu /byť ústní/ o splacení dluhu, zda bude plněno ve splátkách, nebo jednorázově
  • dohodu /byť ústní/ o sankcích za nesplacení – úrok, smluvní pokuta apod.

Cena

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty /plné znění zde/. Tarifní hodnotou je výše dlužné částky.

Příklad cen

Dlužná částka 100 000,- Kč 500 000,- Kč 1 000 000,- Kč 3 000 000,- Kč
Odměna za dohodu se svolením k vykonatelnosti 1 340,- Kč 4 540,- Kč 6 540,- Kč> 10 540,- Kč
Odměna za dohodu se svolením k vykonatelnosti vč. smlouvy o zápůjčce

2 000,- Kč 6 800,- Kč 9 800,- Kč 15 800,- Kč

Notářka je plátcem DPH ve výši 21 %.